Vítejte na Elektro Bastlírnì
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvo?it úèetHlavní·Fórum·DDump·Upload·Profil·Zprávy· Hledat na fóru·Hledat v èláncích

Dobrovolné p?íspìvky na provoz EB
Hlavní menu
Kdo je p?ítomen?
Login

U?ivatelské jméno:
Heslo:
Bezpeènostní kód: Vygenerovan? bezpeènostní kód 6
Opi?te tento kód:


Na?i èlenové

OK:Trudic - Profil Trudic
Dnes: 0
Vèera: 4
Celkem: 16589?tená?i na webu

Anonymní: 458
?lenové: 4
Celkem: 462
Jste anonymní u?ivatel. Mù?ete se ZDARMA zaregistrovat zde

Informace pro autory

Uvítáme Va?i ochotu uve?ejnit na hlavní stránce Va?e schema, zajímav? èlánek nebo dokonce seriál èlánkù. V p?ípadì zájmu kontaktujte prosím moderátory (nikoliv administrátory) fóra . Va?e p?íspìvky upravíme a zve?ejníme pod Va?ím copyrightem.

Zdraví t?m Elektro bastlírny.Kytarové kombo HARLEQUIN MM15
Audio technika a konstrukce  Milan nám poslal schéma a konstrukci jednoduchého elektronkového komba pro kytaru. Dùvody, proè to a to udìlal zrovna tak a tak, jsou popsány v èlánku.
Autor: mjuzi - Sunday, 11.10. 2009 - 22:02:59(35488 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1382 bajtù | Hodnocení: 3.76)
Zemní smyèka?
PraxeVì? p?ipojená jako zesilovaè ke zvukovce v poèítaèi mi bruèí. Kdy? si chci p?es vì? pustit zvuk z DVD, bruèí to taky, jen trochu jinak, a je?tì mi bìhají tmavé pásy po obraze. Kdy? ale odpojím anténu, tak to chodí dob?e. Záhada jako hrom.
A oni mi odpoví "má? tam zemní smyèku"...
...hmm, dobr?, díky. Je?tì tak vìdìt, co to je, ale hlavnì, co s tím?
Tak si aspoò vysvìtlíme nìjaké ty základy a zkusíme to napravit.
Autor: hill - Saturday, 25.04. 2009 - 20:08:39(75148 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 29809 bajtù | Hodnocení: 4.75)
Ten gramofon by snad ?lo je?tì zachránit...
Audio technika a konstrukceDoma se nám válí gramofon a hromada desek. Co s tím?
Nehledejte v tom vìdu, snad v?e u? bylo vymy?leno, staèí se jen toho dr?et.
Velmi èast? dotaz je na mo?nost náhrady rùzn?ch gramofonov?ch p?enosek. Gramofon nalezen? na pùdì nehraje, ale desky ?koda vyhodit. Po takovém zji?tìní následují dal?í otázky: lze to opravit, pùjde to snadno, nebo bude pot?ebná rozsáhlá investice?
Autor: hill - Monday, 13.04. 2009 - 23:38:14(35247 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 2254 bajtù | Hodnocení: 3.44)
Tester diod a tranzistorù
P?ístroje
TESTER DIOD A TRANZISTOR? podle EKKARa a Motoroly.

Nìkdy, a nìkdy èasto, je pot?eba rychle zjistit stav základních bipolárních polovodièov?ch souèástek, tedy diod a tranzistorù. Celkem u?iteèná pomùcka je zkou?eèka, nìco mezi univerzálním a jednoúèelov?m za?ízením.

Autor: Ekkar_Motorola - Sunday, 05.04. 2009 - 11:07:33(39613 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1557 bajtù | Hodnocení: 3.33)
Identifikace cívek podle barevného kódu
Pasívní elektronické souèástkyhill nám poslal(a) nasledující èlánek:
"MOTOROLA se podìlil o tabulku k identifikaci cívek znaèen?ch barevn?m kódem:

"
Autor: Motorola - Wednesday, 12.11. 2008 - 20:31:16(32428 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | Hodnocení: 3.13)
Ovládání relé tlaèítkem
?íslicová technika a konstrukce

Ovládání relé tlaèítkem

Autor: Meno - Sunday, 21.01. 2007 - 10:46:35(35271 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | Hodnocení: 2.58)
Bezletovací vytahovák souèástek
Praxe
Kterak ?patnou souèástku bez pájení vytáhnouti a desku p?itom nepo?koditi.

Autor: MetalGod - Thursday, 11.01. 2007 - 18:49:38(72012 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1421 bajtù | Hodnocení: 4.60)
Nouzové osvìtlení Beghelli
Analogové konstrukce

Beghelli fluorescent lamp

Beghelliho fluorescenèní lampa - nouzové osvìtlení. Vinutí trafa klasicky: drive- 20, feedback - 30, output 250 - 300

Autor: Artaban001 - Thursday, 11.01. 2007 - 16:27:23(28892 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | Hodnocení: 3.27)
Vybíjeè akumulátorù
NabíjeèeVybíjeè akumulátorùJednoduch? vybíjeè akumulátorù.
Autor: Forbidden - Friday, 23.06. 2006 - 09:19:11(43778 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1431 bajtù | Hodnocení: 3.79)
Reproduktory k PC
Audio technika a konstrukce
DJRix boxReproduktory k PC s ARN 150-03-4.
Autor: DJRix - Tuesday, 02.05. 2006 - 17:55:23(42411 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 5896 bajtù | Hodnocení: 3.52)Celkem máme 218 èlánkù.
( poèet stránek: 22 | èlánkù na stránce: 10 )
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]Dal?í stránka s èlánky
V?poèet hodnot souèástek on-line

· Rezistory · Tantal.kondenzátory · Keram.kondenzátory · Keram.kondenzátory     Na?e ikona, mù?ete umístit na své stranky

Nové v diskuzi

· Jendoduch? TTL invertor s tranzistorom
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 4 x)

· Zlep?ete dosah svého Wifi routeru plechovkou od piva!
(Odpovìdí: 7)
(?teno: 103 x)

· Nabijacka CTEKMXS 7.0- zhorena suciastka
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 66 x)

· Svá?ecí invertor z Penny
(Odpovìdí: 11)
(?teno: 309 x)

· Samsung UE50F5500 (fullHD/smart) - upgrade na DVB-T2
(Odpovìdí: 12)
(?teno: 313 x)

· Tesla Accord 401 U - identifikace TC 105 kondiku
(Odpovìdí: 12)
(?teno: 357 x)

· ESP8266 Aces Point
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 188 x)

· Vì? Philips FW-750C vadná optika CDM12.1 VAM1201
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 248 x)

· Dr?áky AAA baterie - prodej
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 418 x)

· Programovania UV 3R+
(Odpovìdí: 13)
(?teno: 372 x)

· S: KF521
(Odpovìdí: 16)
(?teno: 833 x)

· P?iplácnutí W10 k star?m W7/32 Home
(Odpovìdí: 20)
(?teno: 504 x)

· Sháním krabièky mgf. páskù
(Odpovìdí: 4)
(?teno: 329 x)

· Co je to za mikrofon?
(Odpovìdí: 9)
(?teno: 571 x)

· SMS blokace úètu
(Odpovìdí: 19)
(?teno: 669 x)

· Arsenid Galia vo vojenskej technike
(Odpovìdí: 4)
(?teno: 378 x)

· TV Samsung UE32D4003 hor. prou?ek
(Odpovìdí: 13)
(?teno: 528 x)

· Mean Well SDR-960-48 - p?epìtí
(Odpovìdí: 4)
(?teno: 352 x)

· se?ízení optozávory
(Odpovìdí: 8)
(?teno: 491 x)

· Ak?m stal?m ,bezpeèn?m prúdom mo?em za?a?ova?
(Odpovìdí: 52)
(?teno: 1701 x)

· Lednové Malostranské Robodoupì
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 117 x)

· Windows 7 modrá smrt
(Odpovìdí: 22)
(?teno: 820 x)

· Tranzistor HF8N60
(Odpovìdí: 3)
(?teno: 310 x)

· Zázrak? Aneb èty?i roky odlo?ená tiskárna.
(Odpovìdí: 10)
(?teno: 622 x)

· Trakèní baterie
(Odpovìdí: 24)
(?teno: 950 x)

· USB HDD Western Digital - usíná po 30 sekundách neèinnosti
(Odpovìdí: 21)
(?teno: 706 x)

· V?mìna baterie MEDION LIFETAB Model E10316
(Odpovìdí: 3)
(?teno: 263 x)

· su?ièka siemens - zdroj TNY264P
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 394 x)

· Po?adavky zpùsobilosti na práci v zahranièí
(Odpovìdí: 15)
(?teno: 719 x)

· bytov?rozvadìè
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 576 x)

· sháním p?epinaè VGA
(Odpovìdí: 21)
(?teno: 825 x)

· Zámek na dví?ka CD p?ehrávaèe.
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 288 x)

· Telka Samsung UE40F6400AKXXH cykluje
(Odpovìdí: 26)
(?teno: 871 x)

· Domácí modernizace dulního svítidla z 16 623 na T 1002.09
(Odpovìdí: 3)
(?teno: 496 x)

· SASWELL SEA801-DF1
(Odpovìdí: 5)
(?teno: 527 x)

· Set-top box WIWA H.265
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 354 x)

· Dvacet litrù epoxidu v ****
(Odpovìdí: 22)
(?teno: 1449 x)

· Teac DV-28SW - nenacita medium vo vertikalnej polohe
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 170 x)

· Praèka Zanussi, Electrolux
(Odpovìdí: 7)
(?teno: 506 x)

· ?i?tìní zlata ultrazvuken
(Odpovìdí: 8)
(?teno: 549 x)


Fórum Nuke - Elektro Bastlirna

Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za úèelem vzdìlání ètená?ù a roz?í?ení zájmu o elektroniku. Auto?i èlánkù na serveru neberou ?ádnou zodpovìdnost za ?kody vzniklé tìmito zapojeními. Rovnì? neberou ?ádnou odpovìdnost za p?ípadnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrick?m proudem. Auto?i a správci tìchto stránek nep?ejímají záruku za správnost zve?ejnìn?ch materiálù. P?edkládané informace a zapojení jsou zve?ejnìny bez ohledu na p?ípadné patenty t?etích osob. Nároky na od?kodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. V?echny registrované nebo jiné obchodní známky zde pou?ité jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vypl?vající vlastnická práva. Pou?ití konstrukcí v rozporu se zákonem je p?ísnì zakázáno. Vzhledem k tomu, ?e pùvod p?edkládan?ch materiálù nelze ?ádn?m zpùsobem dohledat, nelze je pou?ít pro komerèní úèely! Tento nekomerèní server nemá z uveden?ch zapojení èi konstrukcí ?ádn? zisk. Nezodpovídáme za pravost p?edkládan?ch materiálù t?etími osobami a jejich pùvod. V p?ípadì, ?e zjistíte poru?ení autorského práva èi jiné nesrovnalosti, kontaktujteadministrátory na adrese admin (zavináè) ebastlirna.cz


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
?as pot?ebn? ke zpracování stránky 0.17 sekund
季离季夜免费阅读全本,海边的卡夫TXT下载,围城txt下载
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女世子妃女主朱承瑾重生之贵女嫡妃txt毒医嫡女古风漫画网嫡女医妃邪王狂宠腹黑妻免费阅读嫡女修仙之路软件
神医嫡女全集txt书包网重生嫡女逆袭小说下载重生之嫡女二嫁 txt推文重生之相府嫡女重生嫡女归来丰夏