reklama
Opravy a diagnostika hydraulick?ch systémov
reklama

JCB 220X SLC: Recenze

?Oproti minul?m generáciám je to obrovsk? posun dopredu. Ale pri?li s t?m neskoro. Ostatné zna?ky to majú u? desa? rokov,“ sděluje mi Kubo SK, majitel nejsledovaněj?ího slovenského kanálu o bagrech na YouTube. Oba jsme si 220X vyzkou?eli na JCB X-DAYS – Kubo na Slovensku, já v ?echách. Co v?echno ?ada X p?inesla do světa pásov?ch rypadel královské hmotnostní kategorie?

Vstup na stránky v?robcov

一剑独尊

PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.

Autorizovan? servis ZF. Opravy p?evodovek a náprav, prodej ND.

Aktuálne v?stavy

Intermasz
bautec 2020
ConExpo-Con/Agg

V?etky v?stavy ?

一剑独尊

100 kolov?ch naklada?? Doosan pro spole?nost Cemex

Doosan Infracore Europe B.V. oznámila uzav?ení dohody se spole?ností CEMEX, jedním z p?edních dodavatel? stavebních materiál? na světě, o rekordní dodávce 100 kus? kolov?ch naklada??. Nové naklada?e budou dodány i v ?R.

V Mostě u? roste nová pobo?ka Kuhn - Bohemia

Do jednoho roku vyroste v Mostě nová pobo?ka spole?nosti KUHN-BOHEMIA - v?hradního distributora stavebních stroj? Komatsu v ?eské republice.

KOBEX Bohemia oficiálním dealerem stroj? Hidromek pro ?eskou republiku

Spole?nost KOBEX Bohemia s.r.o. se k 1. prosinci 2019 stala oficiálním dealerem stavebních, zemních a tě?ebních stroj? zna?ky Hidromek do ?eské republiky.

Spole?nost JCB slaví v?znamné v?ro?í v oboru naklada??

Spole?nost JCB letos slaví 50 let v?roby kolov?ch naklada?? – a hned rekordním objemem produkce.  Během oněch pěti dekád do?lo k neuvě?itelnému roz?í?ení nabídky v?robce, kter? zavedl ?adu ?pi?kov?ch technologií a získal si celosvětově silnou pozici v oboru naklada??.

Spole?nost NorWit oslavila se sv?mi zákazníky 25 let na trhu

Spole?nost NorWit, s.r.o. s v?hradním zastoupením pro prodej a servis ru?ně veden?ch stroj? BOMAG v ?eské republice, p?i p?íle?itosti svého 25letého v?ro?í, v zá?í uspo?ádala pro své zákazníky a partnery Dny otev?en?ch dve?í.

Oslavy 130 let pr?myslové ?koly v P?erově vyvrcholily odhalením pamětní desky ?otce bagr?“ Franti?ka Palíka

Jméno prvorepublikového vynálezce a konstruktéra Franti?ka Palíka, které dokázala komunistická ma?inerie vyhladit tak dokonale, ?e ho dnes nenajde ani Google, o?ilo v pátek 18. 10. 2019 na ?estném místě v budově ?koly, kde studoval.

Kovbojské p?est?elky o?ivily zákaznick? den Epiroc

Ve ?tvrtek 19. 9. 2019 proběhl Zákaznick? den spole?nosti Epiroc.

Do Autoservisu Petr Rada v Soběslavi nyní m??ete i s hydraulikou

Od leto?ního roku mají v?ichni u?ivatelé stavebních stroj? mo?nost nechat si odservisovat hydrauliku na stroji p?ímo od v?robce hydraulick?ch systém? Bosch Rexroth.

Zeppelin CZ slaví 50 let oficiálního zastoupení zna?ky Caterpillar na ?eském trhu

Je to u? p?l století, co na ?esk? (tehdy ?eskoslovensk?) trh p?i?ly ?luté stroje Caterpillar spole?ně se servisem na nejvy??í úrovni v?etně dodání náhradního dílu do druhého dne.

Nové kloubové sklápě?e Doosan s motory Stage V

Zna?ka Doosan uvádí na trh nové kloubové sklápě?e (ADT) DA30-7 a DA45-7 vyhovující po?adavk?m Stage V.

JCB vyrobilo prvních 50 elektrick?ch minirypadel

JCB p?episuje historii sériovou v?robou prvního plně elektrického minirypadla.

První elektrické rypadlo Bobcat sjí?dí z v?robní linky v Dob?í?i

Spole?nost Doosan Bobcat EMEA oznámila, ?e první jednotunová minirypadla E10e s nulov?m p?esahem (ZTS) a elektrick?m pohonem sjela z v?robní linky ve v?robním závodě Bobcat v Dob?í?i v ?eské republice.

Spole?nost Rokla GmbH koupila v?robce drticích a t?ídicích l?ic Hartl Crusher

27. ?ervna firma Rokla GmbH se sídlem v německém Langenburgu získala 100% podíl ve spole?nosti Hartl Engineering & Marketing GmbH.

Doosan uvádí nová mini rypadla splňující po?adavky Stage V

Spole?nost Doosan Construction Equipment roz?í?ila firemní sortiment mini rypadel uvedením 2 nov?ch model? splňujících po?adavky Stage V.

SMOLO Recycling s.r.o.

Firma SMOLO Recycling s.r.o. byla zalo?ena v prosinci roku 2016 a její obchodní ?innost zapo?ala v dubnu 2017. P?sobí p?edev?ím v oblasti severní Moravy a Slezska.

Caterpillar roz?i?uje typovou ?adu minir?padel o devět nov?ch model?

Spole?nost Caterpillar p?íchodem nové generace stroj? p?episuje pravidla v kategoriích minir?padel.

SE Equipment S45: Recenze

Rozhrnovací li?ta, srovnávací rám, rovnací trámec… to jsou r?zné názvy pro za?ízení, kterému ?védové ne?eknou jinak ne? avj?mningsbalk. Jedná se o ocelov? sva?enec, kter? se umis?uje pod naklápěcí rotátor, ale s jist?m omezením s ním lze pracovat i ve spojení s naklápěcí hlavou Powertilt.

Doosan DX350LC-7: Recenze

Kdy? u? jsme byli na p?edváděcí akci Doosanu v Bělicích, nemohli jsme nevyu?ít mo?nosti udělat za den několik recenzí. Proto k nedávné recenzi malého rypadla Doosan DX35z p?idáváme p?esně o jeden ?íseln? ?ád vy??í stroj. Tím je dospělé rypadlo Doosan DX350LC-7 vá?ící 35 tun.

Design z Brna: Smykov? naklada? s nosností do 1 t

Kdy? se ?ekne ?stav konstruování VUT v Brně, ka?d? si jistě p?edstaví in?en?rské projekty na vědecké úrovni. Ve vět?ině p?ípad? jdou proto mimo ná? i vá? zájem, by? jsou populaci i vědě u?ite?né.  Ob?as se ov?em najde student místního oboru Pr?myslov? design, kter? se zajímá o stavební stroje stejně jako my. Mezi takové lidi pat?í i Michael Weiser.

Doosan DX35z: Recenze

Dnes se podíváme na 3,5 tunové minirypadlo vyrobené jihokorejskou firmou Doosan Infracore. Na testování stroje nás továrna pozvala do kamenolomu Bělice u Prahy.

Od Poclainu k DHá?k?m: Díl 2

V minulém díle jsme kolové r?padlo TY45, vyráběné v licenci francouzského Poclainu, opustili v momentě, kdy se p?estalo v roce 1980 vyrábět ve slovenském závodu v Martině. Dnes budeme sledovat dal?í osud těchto populárních stroj?. Ur?itě ale bude také zajímavé podívat se na jeden unikátní projekt, spojen? s obdobím v?roby r?padla v Martině, a také na dobovou konkurenci.

Znáte největ?í dozer v?ech dob?

Kdy? se ?ekne největ?í dozer světa, vět?ina lidí si vybaví Caterpillar D11. Nicméně ten svoji první pozici dr?el jen krátce do p?edstavení Komatsu D475A a následně D575A. Ani ten v?ak není největ?í.

Smykem ?ízené naklada?e Caterpillar série D3: První foto

Spole?nost Caterpillar uvedla 16 nov?ch kolov?ch (SSL) a pásov?ch (CTL) smykem ?ízen?ch naklada?? série Cat? D3.

Aktuálne v odcudzen?ch

Ukradnut? stroj: príslu?enstvo, Furukava serie F hydrulické kladivo, r.v. 2010, v?r. ?. stroja 0000000
Popis: Bílá s modr?m potiskem
Dátum odcudzenia: 12.9.2019.Miesto odcudzenia: Nové Město nad Metují.
E-mail: dolansky.zdenek@seznam.cz
Telefón: 603482464
?al?ie kontakty: Zdeněk Dolansk? (zadané 27. 09. 2019)
CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380
Ukradnut? stroj: minir?padlo, CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380, r.v. 2011, v?r. ?. stroja CAT3018CAJSB06406
Popis: Odcizení CAT 301.8 a podvalníku na stavbě v Dobro?ovicích. Za informace vedoucí k nalezení odměna jistá!!!
Dátum odcudzenia: 23.4.2019.Miesto odcudzenia: Dobro?ovice.
E-mail: malek.luk@seznam.cz
Telefón: +420 603226398 (zadané 24. 04. 2019)
Ukradnut? stroj: in? stroj..., vibra?ní pěch BOMAG BT 65/4, r.v. 2017, v?r. ?. stroja 101540562257

Dátum odcudzenia: 21.6.2018.
Telefón: +420 602440511 (zadané 22. 06. 2018)
CAT 246C
Ukradnut? stroj: ?mykom riaden? naklada? kolesov?, CAT 246C, r.v. 2011, v?r. ?. stroja JAY04633
Popis: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatren v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000, - K? telefon 777156747
Dátum odcudzenia: 5.2.2017.Miesto odcudzenia: Ivan?ice.
E-mail: radekbadin@seznam.cz
Telefón: +420 777156747
?al?ie kontakty: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatrev v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000,- K? telefon 777156747 (zadané 06. 02. 2017)
Ukradnut? stroj: traktor, Antonio Carraro S7X-800S, r.v. 2014, v?r. ?. stroja AC52144D8541108
Popis: Rudá s p?edním záva?ím po bocích
Dátum odcudzenia: 19.srpna.2016.Miesto odcudzenia: Dundalk.
E-mail: matula.ludovit@gmail.com
Telefón: +4210903348677
?al?ie kontakty: 004210315625187 (zadané 26. 09. 2016)

Aktuálne v bazaru

Tatra T815 S3
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 1984,motohodín 100000,r.v. 1984,v?kon 208kw,STK do 1\2021, nová spojka, nové zadní pneu, cena bez DPH (plátce)
Cena 132 000,00 K? (~5 107,77 €) (bez DPH)
E-mail: info@amoto.cz
Telefon: 777325079
?al?ie kontakty: Josef Matou?ek
Volvo EC 160CNL
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám pásové r?padlo,r.v. 2009,motohodín 10050,r.v. 2009,9900 mth,17 tun,hydraulick? rychloupínák,klimatizace,v?born? stav,udr?ovan?,cena bez DPH
Cena 960 000,00 K? (~37 147,39 €) (bez DPH)
E-mail: info@amoto.cz
Telefon: 777325079
Caterpillar 315C
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám kolesové r?padlo,r.v. 2003,motohodín 11000,Dobr? stav bez CZ TP
Cena 600 000,00 K? (~23 217,12 €) (bez DPH)
E-mail: popovic.pa@seznam.cz
Telefon: +420 602384302
Komatsu PC35 MR
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám minir?padlo,r.v. 2006,motohodín 4770,Komatsu PC35 MR váha 3, 9t ,kupovan? v ?R druh? majitel. L?íce 30, 60, 120 nové zuby a ?epy.
Cena 450 000,00 K? (~17 412,84 €) (bez DPH)
E-mail: ondra.vaindl@centrum.cz
Telefon: +420 721807985
Bagr pásov? oto?n? Takeutchi TB175 2x lamane rameno + 3x l?íce + drapák!!!
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám pásové r?padlo,r.v. 2003,motohodín 8500,Bagr pásov? oto?n? Takeutchi TB175 2x lamane rameno + 3x l?íce + drapák!!!R.v. 2003Nové rolny,turasy,pásyHydraulika velice rychlá a silnáP?íslu?enství v cenně:1x Hydraulick? rychloupínák CAT CW103x lopata: 180cm hydraulická svahovka,...
Cena 750 000,00 K? (~29 021,40 €) (bez DPH)
E-mail: Bagriste@gmail.com
Telefon: +420 602603703
MAN 23.422 odtahov? speciál - p?eprava stroj? a vozidel??
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 1994,motohodín 402000,MAN 23.422 odtahov? speciál - p?eprava stroj? a vozidel??-Najeto 402000km-Analogov? tachograf (papírové kole?ko)-Vse v perfektním stavu a neponi?né-Klimatizace-Manuální p?evodovka 16x vp?ed a 2x vzad (p?lky) -Kabina vzduch-Měchy vzduch...
Cena 490 000,00 K? (~18 960,65 €) (bez DPH)
E-mail: Bagriste@gmail.com
Telefon: +420 602603703
NEW HOLLAND B 115 JOYSTICKY + SVAHOVKA A 2 xPODKOPOV? L??CE-SUPER CENA!
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám r?padlo-naklada?,r.v. 2008,motohodín 8000,,Hmotnost 9 t,8 000 mth,V PROVOZU OD ROKU 2010,JOYSTICKY ,teleskop,klapa?ka,vidle,4x4x4,rychloupína?,v?vody na HRK,TP,SPZ,v ceně svahovka a 2 x podkopová l?íce,SUPER CENA!!
Cena 690 000,00 K? (~26 699,69 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 603229110
Kontejner a míchací jednotka
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám in? stroj...,r.v. 2000,motohodín 100,Kontejner a míchací jednotka ST750A + vodní ?erpadlo, Kontejner obsahuje za?ízením (míchací jednotka,rezervní nádr?,vodní ?erpadlo). Jedná se o míchací centrum na bentonit a v?plach pro vrta?ku, vněj?í rozměry kontejneru:délka: 605 cm, 260 cm v??ka...
Cena 150 000,00 K? (~5 804,28 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
?al?ie kontakty: www.stavebni-stroje.cz
MALOTRAKTOR WISCONSIN YUKON W 5000
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám traktor,r.v. 2009,motohodín 6200,Malotraktor WISCONSIN YUKON W 5000, hmotnost 1 600 kg, 6 250 mth, 4x4, 47 HP,hydraulické v?vody vp?edu i vzadu, závěs, ramena, zadní i p?ední náhon, hydraulická ?elní konzole, nezávislé topení, TP, SPZ, platná STK , Cena 190 000 K? + DPHMO?NO DOKOU...
Cena 190 000,00 K? (~7 352,09 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
?al?ie kontakty: WWW.STAVEBNI-STROJE.CZ
AUSA DEMPR
Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám dumper,r.v. 2007,motohodín 1301,nosnost 1.5T
Cena 175 000,00 K? (~6 771,66 €) (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: 731487623
?al?ie kontakty: www.bagrymoravia.cz

一剑独尊

Ak by ste pre svoj stroj nemali prácu, po?i?ali by ste ho bez strojníka inej firme?

7%
22%
0%
7%
64%
Celkem hlas?: 45

Fórum - nové príspevky

Renomag
reklama
一剑独尊,良田千顷,女主强大的穿越文
homeaboutnewsPartnerscontact
书旗小说嫡女嫡女有毒连碧如完整版重生之嫡女不善全额阅读嫡女娇妃知音漫客重生之嫡女不为妃全文免费阅读
嫡女世子妃下载书包网嫁嫡女邪王的绝色宠妻免费嫡女难娶 m.x23us.la世家候府嫡女悍妻蔺姝染医神嫡女全文阅读