月季花开

C?NG TY C? PH?N TH??NG M?I D&D VI?T NAM

V?i Sologen chính là t?n ch? kinh doanh "??T CH?T L??NG - ???C NI?M TIN"C?ng ty C? ph?n Th??ng m?i D&D Vi?t Nam là doanh nghi?p ???c ho?t ??ng theo m? hình C?ng ty C? ph?n. V?i tr?ng t?m là hai linh v?c kinh doanh chính g?m:
* Chuyên nghi?p trong l?nh v?c th??ng m?i v?t t? M&E (Thi?t b? ?i?n, n??c, h? th?ng chi?u sáng, h? th?ng ?i?u hòa, th?ng gió...).
* Chuyên gia trong gi?i pháp c?ng ngh? n?ng l??ng tái t?o (H? th?ng ?i?n n?ng l??ng m?t tr?i áp mái. ?ng d?ng quang n?ng cho chi?u sáng, trang trí c?nh quan &ph?c v? s?n xu?t )

Xem chi ti?t

D&D ME

S?n xu?t & Th??ng m?i

D&D Solar

Gi?i pháp n?ng l??ng tái t?o

??N PHA LED N?NG L??NG M?T TR?I D-SOLAR 25W

?èn pha n?ng l??ng m?t tr?i D-SOLAR 25W?là lo?i ?èn ???c nhi?u ng??i tìm ki?m và s? d?ng r?ng ...

Xem chi ti?t

??N PHA LED N?NG L??NG M?T TR?I D-SOLAR 100W

–??èn pha n?ng l??ng m?t tr?i D-SOLAR 100W?là lo?i ?èn ???c nhi?u ng??i tìm ki?m và s? ...

Xem chi ti?t

?èn led n?ng l??ng m?t tr?i 20W-120W – hi?n ??i, ti?t ki?m ?i?n n?ng

TH?NG TIN S?N PH?M: ??N N?NG L??NG M?T TR?I LI?N TH? 20 W     ?? sáng?: Ch? ?? phát ...

Xem chi ti?t

??N TR? C?NG N?NG L??NG M?T TR?I

Th?ng s? k? thu?t c?a ?èn tr? c?ng n?ng l??ng m?t tr?i : Phong cách:??u ch?u Ngu?n sáng:?Bóng ...

Xem chi ti?t

D? án ?? tri?n khai

Trong nh?ng n?m qua C?ng ty chúng t?i ?? và ?ang tham gia cung c?p v?t t? ?i?n n??c cho nhi?u c?ng trình c?ng nghi?p, d?n d?ng có yêu c?u k? thu?t cao và hi?n ??i nh?: Tòa nhà v?n phòng cao t?ng; Chung c? cao t?ng; Bi?t th?; Các khách s?n cao c?p; Các khu th??ng m?i hi?n ??i; Các khu tái ??nh c?; Tr??ng h?c; C?ng hàng kh?ng - S?n Bay; Các nhà máy thu?c khu c?ng ngh? cao; Các c?ng trình T?m Linh t?m c? Qu?c T? …

TH? M?NH C?A CH?NG T?I

D?CH V? ?A D?NG

V?i ?a d?ng các d?ch v? s? làm hài lòng m?i yêu c?u c?a khách hàng

S?N PH?M CH?T L??NG

Chúng t?i mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m t?t nh?t

UY T?N - CHUY?N NGHI?P

Uy tín và chuyên nghi?p t?o nên th??ng hi?u c?a chúng t?i

KH?CH H?NG TIN T??NG

Ni?n tin c?a khách hàng là ?i?u mà chúng t?i lu?n h??ng ??n

GI? C? C?NH TRANH

Chúng t?i các d?ch v? v?i m?c giá h?p l? và ?u ??i nh?t

H? TR? KH?CH H?NG 24/7

Chúng t?i s?n sàng ph?c v? qu? khách 24/7